0
HU
EN
Plydesign

ÁSZF


I. Az eladó adatai
Az Ön által vásárolt termékek eladója a Plydesign Kft.
Telephely: 8200 Veszprém Stadion köz 11.
Showroom: 1096 Budapest Thaly Kálmán utca 41.
Cégjegyzékszám: 19 09 517197
Adószám: 24939670-2-19
Emailcím: info[kukac]plydesign[pont]eu
Telefonszám: +36 20 978 2586
 
II. A szerződés létrejötte
Az Ön által küldött megrendelésre legfeljebb 3 munkanapon belül, visszaigazolást küldünk a megrendelt termékről, a regisztráció (vagy rendelés) során megadott e-mail címére. Amennyiben erre a visszaigazolásra 24 órán belül Ön nem reagál, úgy megrendelését véglegesnek tekintjük.
Az adott áru megrendelésének időpontja: a fizetendő összeg 100% előre utalásának napján.
 
III. Az áru átvételének lehetőségei, szállítási módok
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megrendelést (raktáron levő termék(ek) esetében 2 héten belül, gyártandó termékek esetében pedig 8-10 héten belül teljesítsük. Minden termék vonatkozásában a termékoldalon kerül feltüntetésre az általunk vállalt szállítási határidő.). A konkrét szállítási időt minden esetben a rendelés során megadott e-mail címre küldött értesítésben pontosítjuk. A rendelési folyamat során lehetőség van a személyes átvétel vagy a házhozszállítás  kiválasztására.

III.1. Személyes átvétel
A rendelt áru átvehető kertai telephelyünkön, vagy budapesti bemutatótermünkben emailben előre egyeztetett időpontban.

III.2. Kiszállítás
A termékek kiszállítását futárszolgálattal vagy a Plydesign Kft. tehergépkocsijával végezzük előre egyeztett időpontban. Az átvételt követően haladéktalanul szíveskedjék meggyőződni az áru állapotáról és az áru esetleges sérülését szíveskedjék haladéktalanul jelezni.
 
IV. Szállítási díj, fizetési lehetőségek
IV.1. A megrendelt termékek kiszállítása esetén az alábbi díjakat számítjuk fel:
0 – 5 kg csomagsúly között 8.00 € szállítási díjat számítunk fel.
5 – 10 kg csomagsúly között 10.00 € szállítási díjat számítunk fel.
10 – 20 kg csomagsúly között 12.00 € szállítási díjat számítunk fel.
20 – 30 kg csomagsúly között 18.00 € szállítási díjat számítunk fel.
30 kg csomagsúly felett 18.00 € szállítási díjat számítunk fel.
 
IV.2. Fizetés:
Az Ön által megrendelt áru végleges vételárát a megrendelésről küldött rendelés visszaigazolás tartalmazza. A megrendelt termék akkor kerül csomagolásra és szállításra, miután a fizetendő összeg 100%-a elutalásra került.  A plydesign.eu oldalon az árak euróban értendők, az áfát tartalmazzák. A fizetés euróban és forintban is lehetséges, az euróban megadott árakat az MNB napi középárfolyamán váltjuk forintra.
 
V. Elállási jog
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen ÁSZF mellékeltét képező nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az internetes honlapon erre a célra kialakított felületen gyakorolhatja. Az online felületen tett fogyasztói elálló nyilatkozat megérkezését visszaigazoljuk.
A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja az üzletben történő átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek az üzletben kapott számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 
Elállás esetén a terméket saját költségén és a megrendeléskor választott szállítással egyező módon, megfelelően becsomagolva küldje vissza az eladó telephelyére (Plydesign Kft., 8492 Kerta, Dózsa u. 58.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli, a csomag súlyától függő díj (2000,-Ft-tól 30.000,-Ft-ig). A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t sérülésmentesen, megfelelő csomagolásban visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag abban az esetben tudjuk visszatéríteni elállás esetén az Ön által fizetett teljes vételárat, ha a terméket sérülésmentesen, ugyanolyan állapotban juttatja vissza hozzánk, ahogy azt átvette. Amennyiben megállapítható, hogy a termék használat közben sérült meg (azaz jogi értelemben nem a termék kipróbálása történt), úgy az áru értékcsökkenésével arányosan csökkentett érték kerül visszatérítésre.
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. gravírozás);
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárainak megtérítését.
 
VI. Szavatossági igény
VI.1. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VI.2. Termékszavatosság
Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 3 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

VI.3. Jótállás
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 3 éven belül jótállási igényt érvényesíthet az eladóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). Az eladó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék az eladó üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a vevő egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

VII. Egyéb rendelkezések
VII.1. Mindent megteszünk azért, hogy az oldalainkon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért az eladó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 
VII.2. A megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
 
VII.3. Ezúton tájékoztatjuk a vevőket, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat hónapig tároljuk.
 
VI.4. Rendszerünk a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
VII.5. Jogosultak vagyunk a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 
VII.6. A felhasználó a fentiekben hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonását az info[kukac]plydesign[pont]eu e-mail címre küldött elektronikus levél útján teheti meg a felhasználó oly módon, hogy azt az e-mail címet, melyre a felhasználó nem kíván a jövőben tájékoztató anyagokat kapni, egyértelműen azonosítani lehessen. Ebben az esetben a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küldünk, továbbá töröljük a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 
VII.7. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért nem vállalunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
 
VII.8. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon az eladó munkatársaihoz az info[kukac]plydesign[pont]eu címen, illetve a +36 30 438 7327-es telefonszámon (munkanapokon 08:00-14:00 között).
 
VII.9. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info[kukac]plydesign[pont]eu címen, valamint a +36 30 438 7327-es telefonszámon.
 
VII.10. Az eladóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület:  Veszprém Vármegyei Békéltető Testület; 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.).
Hatályos: 2023. február 04-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

Elállási nyilatkozat minta
(a szerződéstől való elállási szándék bejelentése esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Plydesign Kft.
8200 Veszprém,
Stadion köz 11.
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (a megfelelő aláhúzandó):
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
Kelt: 2023.01.23.
 
 
Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
 
 
Pályázat